cambridge

Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych klientów

Mając na uwadze, że z dniem 25 maja 2018 roku upływa okres dostosowawczy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”,
Szkoła Języków Obcych Program Sp. z o. o. ul. Fredry 1, 61-701 Poznań, KRS nr 0000064609, dalej jako „SJO Program”, informuje Panią / Pana jak następuje:
1. Pani / Pana dane osobowe oraz dane Pani / Pana podopiecznych oraz dane osobowe osób, z którymi Pani / Pan współpracuje zostały przekazane SJO Program w związku z zawarciem między stronami umowy oraz zgodnie i na podstawie przepisów podatkowych i innych przepisów prawa,
2. administratorem Pani / Pana danych osobowych jest SJO Program,
3. SJO Program nie powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
4. SJO Program przetwarza dane osobowe w następujących celach:
• realizacji łączącej Strony umowy,
• realizacji usług turystycznych (np. obozy i półkolonie językowe, Zielone Szkoły),
• prowadzenia warsztatów językowych,
• prowadzenia kursów językowych z wolnego naboru oraz w firmach,
• rozpatrywanie wniosków (np. o zniżki, rabaty, zwroty),
• ubezpieczania uczestników usług turystycznych,
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SJO Program zgodnie z przepisami prawa podatkowego i innymi przepisami prawa,
• prowadzenia działań marketingowych.
5. w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, jak wskazano powyżej, Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, a zwłaszcza:
a) podmiotom zewnętrznym świadczącym SJO Program usługi kadrowe, księgowe i podatkowe,
b) podmiotom zewnętrznemu świadczącym SJO Program pomoc prawną,
c) podmiotom zewnętrznemu świadczącym SJO Program usługi informatyczne,
d) podmiotom zewnętrznemu świadczącym SJO Program usługi transportowe, gastronomiczne i noclegowe oraz inne usługi turystyczne i usługi ubezpieczeniowe, związane z realizacją umowy dotyczącej obozów i kursów językowych.
6. dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy, łączącej Strony oraz w okresie przewidzianym przepisami prawa podatkowego i innymi przepisami,
7. w związku z przetwarzaniem przez SJO Program danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo:
a) dostępu do treści danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych w okolicznościach, o których mowa w Art. 17 ust. 1 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych w okolicznościach, o których mowa w Art. 18 ust. 1 RODO
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) przenoszenia danych w takim zakresie, w jakim jest to zgodne z przepisami prawa,
8. w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani / Pana zgody, przysługuje Pani / Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody,
9. w zakresie w jakim przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych lub danych Pani / Pana podopiecznych lub danych osobowych osób współpracujących z Panią / Panem, następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z SJO Program, podanie przez Panią / Pana tych danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z SJO Program,
10. w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych lub danych Pani / Pana podopiecznych lub danych osobowych osób współpracujących z Panią / Panem narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym do 25.05.2018 jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie organ będący następcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

za SJO Program:

Katarzyna Andrzejewska
Prezes Zarządu

 

Pliki cookie - Deklaracja

 

ZADZWOŃ 501-458-181